LEVERINGSVOORWAARDEN  2009
NETWORK BVBA Inschr Reg. Antwerpen nr.295168 BTW BE 0449433167
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door Network bvba. met een Koper van haar online aangeboden producten.
De opdracht of bestelling van de Koper geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van de Network bvba Belgie
Bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen op een afzonderlijke overeenkomst..
Artikel 1: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge toezeggingen door de Network bvba zijn niet bindend, tenzij deze door de Network bvba  schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 2: Prijzen
2.1 De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief een bijdrage in de verzendkosten. Deze bijdrage is         € 12,50 incl..BTW voor verzending op rekening of na voorruitbetaling, binnen Nederland en Belgie. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip geldende prijzen.
2.2 Network bvba houdt de prijzen van de website zo actueel mogelijk, echter aan de vermelding van de prijzen op de webtsite kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 3 Koopovereenkomst:
3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt pas bindend voor Network bvba door haar schriftelijke E-mail bevestiging.
3.2 Elke met Network bvba aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Network bvba
3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Network bvba bij de aanbieding verstrekt zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 4 Afspraken:
4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van  Network bvba binden Network bvba niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5 Leveringstermijnen:
5.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, waarbij de leveringstermijnen zijn vastgesteld aan de hand van de toegezegde leveringstermijn van de producenten.
5.2 Wanneer bestelde en betaalde goederen, na niet worden afgehaald door de koper, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 6 Garantie:
6.1 Gedurende 12 maanden na levering verleent Network bvba aan de opdrachtgever garantie op materiaal en of fabricagefouten welke bij normaal gebruik zijn ontstaan. Network bvba verleent haar garantie niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten.
6.2 Voor alle goederen en materialen die Network bvba niet zelf vervaardigt, verleent  Network bvba nooit meer garantie dan door haar leverancier aan hem wordt gegeven.
6.3 Op de levensduur van batterijen, het bereik van draadloze apparatuur, alsmede op handzenders welke niet vast gemonteerd zijn wordt geen garantie verleend.
Artikel 7 Aansprakelijkheid:
7.1 Network bvba is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van, A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B: Daden of nalatigheden van de koper.
7.2 Network bvba is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, voor zover ontstaan door grove schuld van de Network bvba.
7.3 Network bvba zal geen bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper vergoeden wanneer de schade is ontstaan als gevolg van het niet functioneren van het systeem.
7.4 Network bvba is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet functioneren van de geleverde goederen, zoals inbraakschade, rookschade, waterschade, kortom alle schade voortvloeiende uit het niet functioneren van de geleverde goederen en producten.
Artikel 8 Overmacht:
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Network bvba of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Network bvba, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Network bvba, dan wel in de middelen van vervoer en derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Network bvba overmacht op, die Network bvba ontheffen van haar verplichtingen tot leveringen zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 
Network bvba is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om of de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud:
9.1 Zolang Network bvba geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Network bvba..
9.2 Network bvba heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 10 Retournering van apparatuur:
10.1 Apparatuur kan alleen worden geretourneerd na E-mail toestemming van het Network bvba onder vermelding van het retour-nummer.
10.2 De verzending dient voldoende te zijn gefrankeerd. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden geweigerd.
10.3 Een aanvraag voor het retourneren van apparatuur dient te worden gedaan via Email adres: info@draadloos-alarm-systeem.be  met een duidelijke omschrijving van de reden van het verzoek en een omschrijving van het eventuele probleem.
10.4 De kosten die met de verzending gemoeid zijn komen voor rekening van de opdrachtgever
10.5 Opdrachtgever heeft het recht de geleverde goederen te retourneren binnen 14 dagen na datum aankoop factuur, de kosten zijn voor rekening van de koper, de goederen dienen in originele verpakking en volledig met alle meegeleverde producten en toebehoren te worden teruggestuurd. Het bedrag zal na controle van alle retour gezonden producten en toebehoren worden overgemaakt door Network bvba aan de opdrachtgever.
Artikel 11 Toepasselijk recht:
Op alle door Network bvba gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
Artikel 12 Geschillen:
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen voor de Belgische Vrederechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Network bvba, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Belgische Vrederechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Leveringsvoorwaarden | Sitemap | © SlimAlarm 2008 | Resources